“The starting point when creating the ‘HRTBRKS’ was how and on how many ways the heart can be broken”, says Nina Dragičević. The sound composition “HRTBRKS” thus represents an universal theme: a heartbreak and its consequences. But, the author avoids romantisation of heart aches, usually presented as the dark side of love, perhaps of life or existence as a whole, since she recreates (using sound) heartbreaks’ primarily destructive effects from the perspective of the heartbroken.

»Izhodišče, iz katerega sem začela razmišljati o kompoziciji ‘HRTBRKS’«, pravi Nina Dragičević, »je bilo, kako in na koliko načinov se lahko zlomi srce«. Glasbena kompozicija »HRTBRKS« tako predstavlja univerzalno temo: zlom srca in njegove posledice. Toda avtorica se izogne romantiziranju srčnih bolečin, običajno predstavljenih kot senčne plati ljubezni, morda življenja samega ali kar obstajanja kot takega, saj zvočno poustvari njihove prvenstveno uničevalne učinke, in sicer iz perspektive tistega, ki jih je deležen.

 

 

 

The composition is based on the author’s own heart beat, and it constitutes of six parts – a consecutive series of heartbreaks, each followed by its consequence: after the first heartbreak, which approaches and strikes with a shrill sharpness, there is the second one (No. 3), a more impetuous, but a paralising one, and the third one (No. 5), which rounds up the overall logic of heartbreaks – their repetition. “No matter what you do”, emphasises the author, “the heartbreak happens again. It does not stop. I could continue this composition forever”. This composition, masterfully presented in sound, needs to be consumed with all intellectual attention: heartbreaks are not something that happens on the way and passes just as easily and without importance. On the contrary, they are, for their shudder and pain, violence in its pure form. The audience should grasp that. And without any expectation of catharsis, romanticism or even survival, please. Let us carefully observe, how the composition ends.

Kompozicija, katere osnova je avtoričin srčni utrip, je sestavljena iz šestih delov, časovne, stopenjske, zaporedne dinamike treh zlomov srca in njihovih posledic: po prvem, ki se približuje in udari z rezko ostrino, sledi drugi, ki je silovitejši, toda paralizirajoč in zatorej tišji, ter tretji, ki zaokroži samo logiko srčnih zlomov – njihovo vnovično in vnovično ponavljanje. »Karkoli narediš«, poudari avtorica, »se zlom srca zgodi znova. Noče se nehati. To kompozicijo bi lahko delala v nedogled«. Takšni zasnovi zaporedja, mojstrsko glasbeno izvedeni, je potrebno posvetiti vso intelektualno pozornost: lomi srca niso nekaj mimobežnega, minljivega in malenkostnega, temveč so, zaradi srha in bolečin, ki jih povzročajo, nasilje v najčistejši obliki. Poslušalstvo naj to dojame. In brez pričakovanja katarze, romantike ali celo preživetja, prosim. Pozorno spremljajmo, kako se kompozicija zaključi.

 

 

 

 

Nina Dragičević se tudi s kompozicijo »HRTBRKS«, tako kot s svojim dosedanjim delom, vključuje v glasbeno tradicijo pionirk elektronske glasbe, »kipark zvokov«, »sintetizatork zvokov«, kot sta bili Delia Derbyshire ali Daphne Oram. Če umetnost odgovarja na naša najpomembnejša vprašanja in nam postavlja najostrejša ogledala, potem je Nina Dragičević s svojim intelektualnim konceptom uporabe zvokov in komponiranja glasbe, vrhunsko izvedbo ter humanistično intonacijo kompozicije »HRTBRKS« v samem njenem središču.

O kompoziciji: Nataša Velikonja